AD-POTIUS Gesellschaft zur Herstellung autologer Produkt mbH Industriestraße 4

D-70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 400 47 400
Telefax: +49 711 400 47 401
E-Mail: info@ad-potius.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Elmar Welte MBC

Handelsregister: Stuttgart HRB 762565